จิตรกรรมฝาผนัง วัดคงคาราม

วัดคงคารามเป็นวัดมอญ อายุประมาณ 250 กว่าปี เดิมชื่อวัดกลางหรือวัดเภี้ยโต้ รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดคงคาราม”
ภายในพระอุโบสถมีพระประธาน แกนในทำด้วยศิลาแลง จิตรกรรมฝาผนังฝีมือละเอียดอ่อน
เหมือนถ่ายทอดจากต้นแบบที่มีชีวิตจริง เขียนสมัยรัตนโกสินทร์ ตอนต้น
ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โดยเปิดให้เข้าชมทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.
อัตราค่าเข้าชม ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ราคา 10 บาท