พระราชวังสนามจันทร์

พระราชวังสนามจันทร์ ( Sanam Chandra Palace )
พระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครปฐม ห่างจากกรุเทพฯ ลงไปทางใต้ 56 กิโลเมตร
บริเวณที่เป็นพระราชวังสนามจันทร์ อยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ไปทางตะวันตก
ประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในอาณาบริเวณซึ่งเดิมเรียกว่าเนินประสาท
สันนิฐานว่าเดิมคงเคยเป็นพระราชวังของกษัตริย์ในสมัยโบราณ
ใกล้กับเนินปราสาทมีสระน้ำใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งมีชื่อเรียกขานกันมาแต่
เดิมว่าสระน้ำจันทร์ (ปัจจุบันชาวบ้านเรียกสระบัว) อยู่หน้าโบสถ์พราหมณ์
ครั้นต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครั้งยัง
ดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระราชประสงค์ที่จะสร้าง
พระราชวังที่ประทับขึ้น ณ เมืองนครปฐม สำหรับเป็นที่ประทับ
แปรพระราชฐานในโอกาสเสด็จฯ มาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์
และเพื่อประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถทรงเลือกจังหวัดนครปฐม
ด้วยเหตุที่ทรงคุ้นเคยกับภูมอประเทศของเมืองนี้ ทรงเห็นว่าบริเวณ
เนินปราสาทนั้นเป็นทำเลที่เหมาะ จึงทรงขอซื้อที่ดินจากราษฏรที่อยู่รอบ ๆ
เนินปราสาท เพื่อจัดสร้างพระราชวังขึ้น รวมเนื้อที่ทั้งสิน 888 ไร่ 3 งาน 24 วา
แล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หลวงพิทักษ์มานพ ซึ่งต่อมาได้เลื่อนยศเป็น
พระยาวิศุกรรมศิลป์ประสิทธิ (น้อย ศิลป์) เป็นผู้ออกแบบและดำเนินก่อสร้าง
พระราชวังแห่งนี้ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2450 ซึ่งตรงกับปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 การก่อสร้าง พระที่นั่ง และพระตำหนักต่าง ๆ
ได้ดำเนินการติดต่อกันนาน 4 ปี จึงแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช 2454
พระบาทสมเด็จมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานนามว่า
“พระราชวังสนามจันทร์”

เปิดให้เข้าชมเวลา : 9.00 น. – 16.00 น.
ปิดขายบัตรเวลา : 15.30 น.
การแสดง : แสดงนาฏศิลป์ไทย เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์
วันละ 2 รอบ เวลา 11.00 น. และเวลา 14.00 น.
โทร . 0-3424-4236-7 แฟ็กซ์ . 0-3424-4235
( โปรดแต่งกายสุภาพ )

There is no gallery selected or the gallery was deleted.