อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์บางนกแขวก” เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงามเป็นพิเศษ ภายในโบสถ์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าชม ข้างโบสถ์เป็นปากคลองดำเนินสะดวก ซึ่งมาสบกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้เกิดชุมชนริมน้ำบางนกแขวกขึ้นข้างโบสถ์นั้นเอง ชุมชนนี้เคยเฟื่องฟูเมื่อหลายสิบปีก่อน
ที่ตั้ง ต. บางนกแขวก อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม

ประวัติ
ปี พ.ศ. 2390 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรดาสัตบุรุษได้ช่วยกันสร้างโบสถ์ขึ้นในที่ดินของฟรังซิสโก ไล้ ชาวจีนที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์ เมื่อแรกสร้างโบสถ์เป็นเรือนไม้ หลังคามุงจาก ตั้งชื่อตามสีแดงที่ทาโบสถ์ว่า “วัดศาลาแดง” บางคนก็เรียก “วัดรางยาว” ตามชื่อคลองส่งน้ำของชลประทานซึ่งอยู่บริวเวณวัด ขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ 200 คน เมื่อจำนวนสัตบุรุษเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายโบสถ์มาอยู่ที่ปากคลองดำเนินสะดวกในปี พ.ศ. 2393 ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดแม่พระบังเกิด” เนื่องจากทำเลดี มีคลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญติดต่อกับกรุงเทพฯ ได้สะดวก

ในปี พ.ศ. 2433 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณพ่อเปาโล ซัลมอล หรือคุณพ่อ เจ้าอาวาส ได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้น โดยได้รับสนับสนุนทั้งจากฝรั่งเศส และคณะมิสซังในปารีส กรุงโรม รวมทั้งสัตบุรุษในกรุงเทพฯ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 11 ก.พ. 2439