Siam Cultural Park ( อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม )

Siam Cultural Park ( อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม )

ประวัติการก่อตั้งเริ่มก่อตั้งโครงการขึ้นในปีพุทธศักราช 2540 ด้วยเป้าหมายในอันที่จะรังสรรค์สถานที่ “พักใจ” แก่คนทั่วไปในสังที่แข่งขันเร้งรัดเช่นปัจจุบัน พร้อมนำเสนอแง่มุมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ที่งดงามในสังคมพุทธ ของไทยเพื่อสืบทอดสิ่งดีงามแบบไทให้คงอยู่สืบต่อถึงชนรุ่นหลัง

เวลาจำหน่ายบัตร
วันจันทร์-วันศุกร์ : 09.00-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 08.30-17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.30-17.00 น.

ที่อยู่ 41/1 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์ 0-3231-8401-4 โทรสาร 0-3238-1403

« of 2 »