วัดคริสต์ อำเภอวัดเพลง

โบสถ์คริสต์ 100 ปี วัดพระหฤทัย วัดเพลง ตั้งอยู่ริมคลองแควอ้อมมีอายุกว่า 100 ปี โดยโบสถ์หลังแรกเป็นโบสถ์ไม้ โบสถ์หลังปัจจุบันเป็นโบสถ์หลังที่ 2 เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2423 แล้วเสร็จในปี 2446 มีรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกแบบโกธิค ลักษณะโครงสร้างเป็นแบบผนังรับน้ำหนักถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาเข็มผนังก่ออิฐ ฉาบปูน ลักษณะโดยรอบงดงามมากทางโบสถ์ได้จัดงานครบรอบ 100 ปี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2546

โบสถ์คริสต์ (คาทอริก) วัดพระหฤทัย อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ก่อนเข้าชมวัดพระหฤทัย ควรติดต่อล่วงหน้าที่ วัดพระหฤทัย โทร. 0-3239-9277

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด

อาสนวิหารแม่พระบังเกิด หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โบสถ์บางนกแขวก” เป็นโบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง มีทัศนียภาพสวยงาม โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นจะมีความงามเป็นพิเศษ ภายในโบสถ์ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่น่าชม ข้างโบสถ์เป็นปากคลองดำเนินสะดวก ซึ่งมาสบกับแม่น้ำแม่กลอง ทำให้เกิดชุมชนริมน้ำบางนกแขวกขึ้นข้างโบสถ์นั้นเอง ชุมชนนี้เคยเฟื่องฟูเมื่อหลายสิบปีก่อน
ที่ตั้ง ต. บางนกแขวก อ. บางคนที จ. สมุทรสงคราม

ประวัติ
ปี พ.ศ. 2390 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรดาสัตบุรุษได้ช่วยกันสร้างโบสถ์ขึ้นในที่ดินของฟรังซิสโก ไล้ ชาวจีนที่ศรัทธาในศาสนาคริสต์ เมื่อแรกสร้างโบสถ์เป็นเรือนไม้ หลังคามุงจาก ตั้งชื่อตามสีแดงที่ทาโบสถ์ว่า “วัดศาลาแดง” บางคนก็เรียก “วัดรางยาว” ตามชื่อคลองส่งน้ำของชลประทานซึ่งอยู่บริวเวณวัด ขณะนั้นมีสัตบุรุษประมาณ 200 คน เมื่อจำนวนสัตบุรุษเพิ่มมากขึ้นจึงย้ายโบสถ์มาอยู่ที่ปากคลองดำเนินสะดวกในปี พ.ศ. 2393 ตั้งชื่อใหม่ว่า “วัดแม่พระบังเกิด” เนื่องจากทำเลดี มีคลองดำเนินสะดวกเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญติดต่อกับกรุงเทพฯ ได้สะดวก

ในปี พ.ศ. 2433 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณพ่อเปาโล ซัลมอล หรือคุณพ่อ เจ้าอาวาส ได้สร้างโบสถ์หลังปัจจุบันขึ้น โดยได้รับสนับสนุนทั้งจากฝรั่งเศส และคณะมิสซังในปารีส กรุงโรม รวมทั้งสัตบุรุษในกรุงเทพฯ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ 11 ก.พ. 2439

วัดขนอนหนังใหญ่ – วัดหนองหอย

Wat Khanon temple ( วัดขนอน หนังใหญ่ )

หนังใหญ่วัดขนอน ได้มีการสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) ผู้ริเริ่มในการแกะสลักตัวหนังคือ ท่านพระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) เกิดปีวอก พ.ศ.2391 มรณภาพเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2485 รวมอายุได้ 95 ปี ท่านมีความคิดที่จะสร้างหนังใหญ่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิม จึงได้ชักชวนครูอั๋ง ช่างจาด ช่างจ๊ะ และช่างพ่วง มาร่วมกันสร้าง ชุดแรกที่สร้างคือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีกรวม 9 ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง 313 ตัว นับเป็นสมบัติวัดที่ได้ร่วมรักษาสืบทอดกันมาเป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัวหนัง และคณะหนังใหญ่ที่สมบูรณ์อยุ่ในความอุปถัมป์ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

ที่ตั้ง ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 0-3223-3386 โทรสาร : 0-3235-4272

วัดหนองหอย

วัดหนองหอยเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2416 ห่างจากตัวเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ในปัจจุบันนี้วัดหนองหอยเป็นที่รู้จักของสาธุชนทั่วไป เนื่องจากที่วัดหนองหอยแห่งนี้ มีรูปเหมือนองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมประดิษฐานอยู่ ฯ ยอดเขาหนองหอย ซึ่งจะเรียกกันว่า “เขาเจ้ามีกวนอิม วัดหนองหอย” เป็นที่ลำลือกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากไม่ว่าจะขออะไรก็ได้ดังใจ จะมีผู้คนมาสักการะบูชากันมิขาด โดยเฉพาะในวัดเทศกาลหรือวันหยุด

ที่ตั้ง ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

« of 2 »

Siam Cultural Park ( อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม )

Siam Cultural Park ( อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม )

ประวัติการก่อตั้งเริ่มก่อตั้งโครงการขึ้นในปีพุทธศักราช 2540 ด้วยเป้าหมายในอันที่จะรังสรรค์สถานที่ “พักใจ” แก่คนทั่วไปในสังที่แข่งขันเร้งรัดเช่นปัจจุบัน พร้อมนำเสนอแง่มุมด้านศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ที่งดงามในสังคมพุทธ ของไทยเพื่อสืบทอดสิ่งดีงามแบบไทให้คงอยู่สืบต่อถึงชนรุ่นหลัง

เวลาจำหน่ายบัตร
วันจันทร์-วันศุกร์ : 09.00-16.30 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ : 08.30-17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 08.30-17.00 น.

ที่อยู่ 41/1 หมู่ 3 ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์ 0-3231-8401-4 โทรสาร 0-3238-1403

« of 2 »

วัดอรัญญิกาวาส

วัดอรัญญิกาวาสตั้งอยู่ในเขตตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร เดิมชื่อ “วัดเจริญธรรมวิหาร” เป็นวัดที่สร้างมาแต่สมัย โบราณ ปัจจุบันวัดนี้มีเนื้อที่ 73 ไร่ 2 งาน 48 วา วัดนี้ เป็นวัดโบราณสมัยขอม ประมาณศตวรรษที่ 10 ถึง 16 มีปูชนียสถาน คือ ปรางค์ขอม-เขมร ที่นับถือศาสนา พราหมณ์

พระปรางค์ สร้างเมื่อ พ.ศ.2030-2035 เป็นเจดีย์ 4 องค์ แบบบัวผันสร้างว้า 4 มุมรอบพระปรางค์ ซึ่งปัจจุบันนี้เหลือทางทิศใต้เท่านั้น ลักษณะเป็นหินทราย ผู้สร้าง ขุญหาญ บุญไทย บูรณะครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2425-2440 จึงแล้วเสร็จ

พระนอน สร้างเมือ พ.ศ.2030-2035 ลักษณะเป็นหินทรายแดง มีความยาว 15 วา ทำการบูรณะซ่อมแซมโดยการสร้างครอบองค์จริง องค์ที่สร้างใหม่มีความยาว 30 วา ทำการบูรณะโดยพระพุทธปาพจนบดี ปี พ.ศ. 2505 ยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงปัจจุบันนี้ โดยท่ายเจ้าคุณ พระมหาสมณวงศื (แท่น) ครั้งสุดท้าย เมื่อ พ.ศ. 2515 โดยกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการ